pressemeddelelse

budgetaftale 2023

Venstres vinkler på budgetaftale 2023 for Fredensborg

Venstre gik til forhandlingerne med et ønske om at fastholde kommunens serviceniveau, gældsafviklingen og samtidigt at leve op til den indgåede aftale mellem KL og regeringen, der indebærer betydelige besparelser på budgettet. Venstre havde desuden nogle fuldt finansierede ønsker til det nye budget for 2023-2026. Flere af dem er opfyldt i aftalen, og det er vi selvfølgelig meget tilfredse med.

Ingen stigning af personskat og grundskyldspromille.

Venstre har presset på for, at afvikle den ordinære gæld. Gælden er afviklet ved udgangen af 2023, så  Venstres konstante pres (og overtalelsesevner) har båret frugt.

Fornyelsen i alle bymidter

Vi fastholder fremdriften i den historisk store investering i Nivå, der blev aftalt på baggrund af Venstres oprindelige forslag om en ny skole og en opgradering af Nivå. Det er et kæmpeprojekt – og vi fastholder både tidsplanen og investeringen i de kommende budgetår.

I forhold til den indgåede aftale med Regeringen og KL har vi måtte udskyde en del anlægsprojekter. I Venstre havde vi for eksempel gerne set en hurtigere udbygning af daginstitutionskapaciteten i de 4 byer.

Udgifterne på de specialiserede børne- og voksenområde er i vækst. Her fik regeringen og KL desværre ikke prioriteret området i den indgået aftale hvilket gør, at Fredensborg Kommune er under et voldsomt pres på økonomien på området.

For at imødegå rekrutteringsudfordringerne på særligt ældreområdet samt at øge beskæftigelsen for de ledige, som har vanskeligt ved af finde fodfæste på arbejdsmarkedet, etableres en pulje på 0.25 mio. årligt. Det var et forslag fra Venstre og et andet parti.

Venstre vil gerne erstatte den nedlagte skaterbane i Humlebæk med en ny, når vi har fået erfaringer med den der skal opføres i Nivå. Venstre lykkedes også med et forslag om at afsætte midler til en ny servicebygning/havnebygning i Nivå Havn. 

Venstre kæmpede for at Nivaagaards Malerisamling beholdt tilskuddet fra kommunen i de kommende år. Det lykkedes, omend med en fastfrysning i budgetårene. Kommunens borgere, store og små, via en omfattende skoletjeneste, har stor gavn af museet, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet.

Venstres forslag om den grønne profil indgår i budgetaftalen, og skal understøtte kommunens DK2020 indsats og medvirke til at kommunen kommer i mål med at blive CO2 neutral i 2040. Formålet er samtidig fokus på at fremme biodiversitet og bæredygtighed i kommunen, med særligt sigte på information om cirkulær økonomi, bæredygtigt forbrug, bæredygtig beplantning og videndeling med borgere, foreninger og virksomheder, samt fremme af biodiversitetsvenlige skovrejsningsprojekter på ejendomme, hvor skovrejsning er mulig.

Venstres forslag om Investeringer i vedvarende energi med 2,5 mio. årligt blev prioriteret. Aldrig har det været mere aktuelt.

Tiny Houses var et af Venstres bidrag i indeværende budget, men vi har lagt vægt på at der nu skal sættes mere handling bag ordene. Der er tale om små, bæredygtige boliger på ca. 30 m2, som tiltrækker mennesker, meget gerne unge mennesker, der gerne vil bo bæredygtigt, ofte selvgjort og billigt. Nu skal vi finde de steder hvor disse boliger kan opføres, til gavn for klima-, miljø- og ressourcebevidste borgere.

Venstre vil gerne have en cykleltrafikplan for kommunen, så vi kan planlægge udbygningen af cykelstinettet i hele kommunen. Mange vil gerne cykle til og fra arbejde mellem bysamfundene, og med vækst i antallet af elcykler giver det mening at satse på cyklen som transportmiddel over lidt større afstande. Der er afsat ressourcer til at udarbejde sådan en plan.

Øget vedligeholdelse af ejendomme, veje og stier er en god forretning, i betragtning af hvor dyrt og ressourcekrævende det er at erstatte dem med nye. Der investeres nu i at sikre de ejendomme, veje og stier vi har.

Der er behov for nye erhvervsområder i Fredensborg Kommune, og i regi af Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalget vil mulighederne for nye erhvervsarealer blive undersøgt, bl.a. i transportkorridoren.

Med den indgåede budgetaftale presser vi hårdt på med anlægssiden. Og Venstre håber at vi kommer igennem med de planlagte investeringer, så budgettet ikke skal åbnes igen. Vi krydser også fingre for at vi ikke får en sanktion – hverken individuelt eller kollektivt.