åbentmøde /februar ´23

fjernvarmen - kan det gøres bedre?

Dette var så anden gang ÅbentMøde blev afholdt og over 50 personer deltog til mødet som startede med at Per Askestad fra Venstres bestyrelse bød velkommen, fremlagde aftens program og introducerede de indbudte i panelet - samt baggrunden for aftenens tema.

Mie Stattau – byrådsmedlem for Venstre – gav en status over kommunens samarbejde med Norfos, der indebærer en meget langstrakt tidsplanlægning. På denne baggrund er der vedtaget en varmeplan i byrådet. Venstre vil meget gerne hurtigere igang med arbejdet, og har derfor foreslået at kigges på muligheden for samarbejde med private aktører og hertil kommer at kommunen bør udpege egnede arealer til kommende energianlæg.

Herefter gav Søren Berg Lorenzen – INNARGI – en god orientering om geotermisk energi, hvilket på sigt virkelig kan bleve en effektiv måde at skaffe energi og varme på. Fordelen er, at den er fuldstændig uafhængig af anden energiforsyning og vejret. Varmt vand fra Jordens indre kan, via varmevekslere, udnyttes til fjernvarme. Metoden er dog desværre stadig forbundet med en del risiko, idet ikke alle anlæg fungerer lige godt og der skal derfor benyttes flere brønde for at minimere risikoen for investeringen.

Bjørk Paamand Olsen – E.ON – stod for det sidste faglige indlæg. E.ON arbejder med tre former for energi – ladestandere (elbiler), biogas samt fjernvarme. Når det gælder fjernvarme er deres speciale mindre decentrale anlæg med privat forsyningskile (f. eks. andelsselskab) med ned til 5-600 husstande som aftagere. E.ON nedgraver tillige forsyningsnet, og har stor erfaring med den løbende drift og styring af et fjernvarmenet.

Efter pausen var der stor spørgelyst til de tre personer som indledte mødet, og det virkede til at deltagerne gik derfra med positive inputs til det fremtidige arbejde. Vores håb er, at kommunen, som iøvrigt også var repræsenteret ved en embedsmand, også vil steppe op, så arbejdet med fjernvarme i vores kommune vil komme hurtigere i gang. Per Askestad rundende mødet af efter en times god dialog imellem fremmødte og panelet.