pressemeddelelse

budgetaftale 2024

Venstre er med i budgetaftalen.


Der er indgået budgetforlig for 2024. Venstre er med, og vi er tilfredse - alt taget i betragtning.Det er ikke nogen gavebod, men til gengæld et budget hvor vi sammen gør vores yderste for at indfri de meget fundamentale løfter vi har givet borgerne i forhold til Nivå Bymidte, fastholder vores serviceniveau, og tænker fremad. 

Det har krævet prioritering, og der er steder hvor det gør ondt, og hvor ting vi brændende ønsker os og glæder os til at realisere nu igen udskydes. 

Det var en ubehagelig overraskelse for os alle at buddene på Nivå var så voldsomt meget højere end forudsat af vore rådgivere, men efter at vi havde diskuteret mulighederne i den situation vi er i, er vi blevet enige om at holde fast i planerne 

Nedenfor en hurtig gennemgang af de mange punkter, som Venstre har ønsket med i budgetaftalen og for de flestes vedkommende har leveret tekst til. Der er mange andre punkter, som er gode og fornuftige, men som vi ikke særligt har skubbet ind. Der er ikke rigtigt noget i budgettet, som vi er kede af under de givne forudsætninger. Det er ellers en sjældenhed, men vi har alle været klar over alvoren i denne runde, og der kommer ikke brok fra Venstre.

Uddybning

Ambitionerne for kommunens udvikling fastholdes

Kommunens økonomi er grundlæggende sund. Den ordinære gæld er afviklet, og der er penge i kassen og strukturelt overskud på driften til at finansiere investeringer i den fortsatte udvikling af kommunen. Alligevel har byrådet skulle finde besparelser og omprioriteringer.

Det skyldes især fire forhold:

 • Staten har i aftalen om kommunerne ikke kompenseret kommunerne for den høje inflation i 2022.
 • De nye ejendomsvurderinger svækker vores likviditet med ca. 85 mio. kr. de næste par år og godt 40 mio. kr. varigt.
 • Højere byggepriser har udfordret kommunens anlægsprogram voldsomt.
 • Og endelig er der et massivt og stigende pres på det specialiserede socialområde.

Udviklingen i byggepriser og de specialiserede socialområder betyder alene merudgifter på mindst 430 mio. kr. over de fire budgetår.

Alligevel er det lykkedes at holde “snuden i sporet” i forhold til kommunens udvikling, omend med forsinkelse.

Udviklingen af Nivå Bymidte, inkl. byggeri af skole, SFO/bibliotek/kulturhus og ny idrætshal fastholdes. Svømmehallen fortaber sig i horisonten efter 2028. Måske helt.

Tilbuddene på specialundervisningsområdet og de specialiserede børne- og voksenområder løftes med 180 mio. kr. og de store velfærdsområder; ældre, børn og skole friholdes for nye besparelser.

Vi har ikke kunnet undgå besparelser. Ej heller takststigninger på børneområdet, ligesom vi hæver taksterne i Nivå Havn, der skal hvile i sig selv. Havnen er på alle væsenlige parametre brugerfinansieret, og taksterne stiger, når der sker forbedringer. Og det gør der.

Budgetforliget for 2024-2027 betyder overordnet:

 • Personskat og grundskyldspromille holdes uændret.
 • Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er på 6,8 promille – men sænkes med 1 promille årligt fra 2028, således at dækningsafgiften er afviklet i 2034.
 • Et driftsoverskud på 271 mio. kr. i 2024 og over hele budgetperioden på 1,8 mia. kr. til finansiering af nye anlæg.
 • Kommunen er gældfri på den ordinære gæld i 2023. I 2024 og 2025 afdrages fortsat på gæld vedrørende borgernes indefrosne ejendomsskatter frem til statens overtagelse af gælden i 2026.Hertil kommer afdrag på gæld vedrørende klimainvesteringer (hvor besparelsen i sig selv finansierer lånet).
 • Et samlet anlægsprogram for den fireårige budgetperiode på 1,1 mia. kr.
 • En driftsreserve på 12,5 mio. kr. årligt dvs. i alt på 50 mio. kr. over budgetperioden.
 • En anlægsreserve på 15 mio. kr. årligt dvs. 60 mio. kr. over budgetperioden.
 • At Byrådets målsætning om en kassebeholdning på 100 mio. kr. opfyldes ved udgangen af budgetperioden, med et dyk til 75 mio. kr. undervejs.

Udvikling af Generationernes Hus og Nivå-bymidte

I budget 2024 har finansieringen af Generationernes Hus og Nivå Bymidte været i fokus. Tilbuddene på Generationernes Hus landede 250 mio. kr. højere end forudsat. Vi fastholder planen, sætter gang i nyt udbud og udsætter byggestart. Og håber, men forudsætter ikke, på et lavere tilbudsniveau. Så bymidte inkl. skole skal stå klar i 2027.

Finansieringen til fordyrelsen af Generationernes Hus med 250 mio. kr. betyder:

 • Fremtidens Folkeskoler udskydes i 2 år (undtagen renoveringen af Kokkedal Skole)
 • Flytning af Fredensborg Bibliotek udskydes fra 2027 til 2028
 • Opstart af byggeri af svømmehal i Nivå udskydes fra 2025 til 2028
 • Udfasning af dækningsafgiften udskydes fra 2024 til 2028
 • Energibesparende foranstaltninger lånefinansieres fuldt ud 

Velfærd

Rammerne for budget 2024-2027 har været, at der skulle findes besparelser for 20-25 mio. kr. årligt. Kommunens serviceniveau er over landsgennemsnittet på velfærdsområderne; børn, skole, ældre samt det specialiserede børne og voksenområde. Det fastholder vi.

Børn

Vi udbygger pasningskapaciteten for de 1-5-årige, holder minimumsnormeringen, og fastholder heldigvis dagplejen som et tilbud. 

Andelen af uddannede pædagoger søges øget til 60 pct. 

Forældrenes egenbetaling til den obligatoriske madordning øges med 49 kr. om måneden til 850 kr.

Skoler

Vi har og fastholder fagligt stærke skoler med stort fokus på læring og trivsel, men også med vækst i behovet for specialundervisning, der løftes med 75,6 mio. kr. svarende til 30% over budgetperioden. 

Vi styrker undervisningen og muligheden rumme alle elever i vore folkeskoler og stræber efter flere timer med to lærere/pædagoger og lavere brug af vikarer.

Taksten på SFO I øges med 150 kr. pr. måned til 1.453 kr. og SFO II taksten øges med 75 kr. til 701 kr. pr. måned. Til trods er taksten i SFO I fortsat under gennemsnittet i nabokommunerne.

Vi fastholder udbygningen af skolerne, men med lidt forsinkelse, og med start på Fredensborg Skole og slut Humlebæk skole, som begge med tiden tænkes samlet på én matrikel. Salget af de to øvrige skolematrikler skal bidrage til at finansiere investeringerne i nye og moderne folkeskoler. Den allerede igangsatte modernisering af Kokkedal Skole fortsætter uændret.

Trivsel hos børn og unge

Mistrivslen vokser desværre også hos vore børn. Derfor iværksætter vi nu en 2030-plan for børn og unges mentale trivsel og sundhed med afsæt i Børne- og ungepolitikken. Vi skal tænke både konkret og langsigtet, og vi skal handle.

Venstre er særligt tilfreds med at Børne- og Skoleudvalget - med afsæt i kendt forskning på området - skal drøfte brugen af digitale værktøjer og skærme i undervisningen og i dagtilbud og konsekvensen heraf for såvel det faglige udbytte og for fællesskaberne som for børnenes sociale adfærd og trivsel.

Oplæg til 2030-plan sker med tæt inddragelse af dem, der har ekspertisen; ledere, pædagoger, lærere, PPR, Sundhedsplejen mfl., og ikke mindst børnene og de unge selv. 

Ældre

Antallet af 80+årige borgere er kraftigt stigende i Fredensborg Kommune, og derfor også udgiftspresset på ældreområdet. Vi fokuserer midlerne på ældreområdet så effektivt som muligt til gavn for borgerne, og vi udvider det interne vikarkorps og nedbringer dermed udgifter til dyre eksterne vikarer.

Som alle andre kommuner har vi rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. Byrådet har nedsat et udvalg, der har som opgave at rekruttere og fastholde med initiativer, der skal medvirke til at skabe så gode arbejdsforhold for de ansatte som overhovedet muligt. Den indsats fortsætter.

Vi afsætter yderligere 1 mio. kr. årligt til Mad og Måltider, med baggrund i de stigende priser til blandt andet fødevarer og transport.

Det undersøges, om det kan gøres mere nemt og fleksibelt for borgerne at få nødvendige hjælpemidler fra kommunens hjælpemiddeldepot mv. Derfor afdækkes behovet for en udvidet service, herunder i weekenderne. 

Pensionistudflugten afløses af en pulje på 300.000 kr. årligt til arrangementer for seniorer, der kan søges af foreninger og frivillige, som har lyst til at afholde åbne arrangementer til gavn for kommunens seniorer.

Fritid og Idræt

Vi afsætter 14,7 mio. kr. til udskiftning af kunstgræsbaner på henholdsvis Fredensborg Stadion og Karsemosegård Idrætsanlæg. Naturligvis indenfor gældende miljøkrav.

Der afsættes omsider 500.000 kr. i 2025 til skaterfaciliteter i Humlebæk og 500.000 kr. i 2026 til skaterbanen i Fredensborg.

Vi udarbejdede i 2022 en tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for Nivå Havn og Strandpark for de kommende 5 år, med vedligeholdelsesarbejder for samlet set ca. 9,7 mio. kr. En række projekter allerede finansieret og igangsat.

I budget 2024 er der enighed om at forhøje taksterne på havnen med årligt 1,2 mio. kr. Dermed vil over en periode på ca. 5 år kunne finansiere resten af initiativerne i vedligeholdelsesplanen. Vi fastholder en bevilling på 7 mio. kr. til opførelse af en ny servicebygning og havnekontor. Ialt bruges ca. 15 mio. kr. til forbedring af havnen over perioden 2023-2027.

Ridesport er populært i kommunen. Byrådet fortsætter samarbejdet med lokale aktører for at skabe grundlag for etablering af et privat ridecenter i kommunen.

Kultur

Vi bestiller en analyse på biblioteksområdet, hvor det undersøges om biblioteksstrukturen kan ændres, så driften af bibliotekerne bliver billigere og mere tidssvarende samtidig med, at visionen for Fremtidens Fredensborg Biblioteker fastholdes. Vi ser på selvbetjeningsmuligheder og ændret anvendelse af bibliotekernes lokaler, og inkasserer en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. fra 2025 og frem. Analysen indgår i forhandlingerne om budget 2025-2028.

Den tidligere besluttede støtte til Nivaagaards Malerisamling fastholdes. Heldigvis.

Venstres har ønsket at administrationen af adgangen til kommunens lokalefaciliteter på det kulturelle område samordnes, og det er ligeledes en del af aftalen, sådan at alle lokaliteter bookes og koordineres direkte gennem kommunens nye bookingsystem, så der ikke kan stilles krav om medlemskab af bestemte foreninger for at foreninger kan anvende de fælles kommunale kulturfaciliteter. 

De administrative funktioner

Kommunernes udgifter til administration i bred forstand skal nedbringes frem mod 2030 for at frigøre midler til den borgernære velfærd. Fredensborg Kommune ligger under landsgennemsnittet på administrationsområdet, men budgetforliget indeholder reduktion af administrative udgifter for samlet set 8,3 mio. kr. i 2024 stigende til 10,7 mio. kr. fra 2025. 

Kommunen tilslutter sig det fælleskommunale selskab IT Forsyningen, der overtager driften af store dele af kommunens IT. Det bidrager til at fremtidssikre IT-driften og muliggøre både stordriftsfordele og lavere udgifter.

Administrationen har de seneste mange år professionaliseret arbejdet med blandt andet robotter, kunstig intelligens og velfærdsteknologi. Heri ligger et fortsat potentiale for hjælpen til vores borgere i fremtiden, og samtidig for at yde en god individuel og nærværende borgerbetjening og service.

“Nytænkningen” af beskæftigelsesindsatsen fortsætter. Folketinget har besluttet at finansiere ArnePensionen ved en besparelse på kommunernes jobcentre. For Fredensborg Kommune udgør besparelsen 2,7 mio. kr. årligt. 

Øget indsats for det frivillige arbejde

Med budgetforliget afsættes 1 mio. kr. årligt til at udvikle det frivillige arbejde i Fredensborg Kommune. Den frivillige indsats står på vores frivilligcharter, som i dag sætter rammen for samarbejdet omkring frivillighed til gavn for borgere, medarbejdere og pårørende. Indsatserne forankres i de lokale bysamfund, og med respekt for, at arbejdet sker på de frivilliges præmisser, og sådan at det frivillige arbejde går hånd i hånd med den fagligt uddannede professionalisme.

Vækst og erhverv

Venstre har ønsket en erhvervsanalyse, som kan hjælpe os med at udvide vores erhvervsområder strategisk, tiltrække nye virksomheder og skabe arbejdspladser lokalt. Behov knyttet til den grønne omstilling indgår i analysen jf. målsætningen i Klimaplan 2022, som omhandler udviklingen af et grønt erhvervsområde.

Der iværksættes en lokalplanproces, der med et salg af Alexandra House grunden skal skabe mulighed for seniorbofællesskab, familieboliger og/eller ungeboliger på grunden. Selve Alexandra House skal både bevares og beholdes, hvis det står til Venstre, der ikke havde dette forslag på dagsordenen. Vi ser helst salg til privat developer, og med plads til flere aldersgrupper.

I budget 2022 og 2023 bakkede forligspartierne op om Venstres forslag om Tiny Houses, men det er svært at få op ad starthullerne. Det er ellers mere relevant end nogensinde at sikre boliger med lavt klimaaftryk. Til at fastholde miljøbevidste unge, der ellers forlader kommunen, og til at sikre muligheden for at bo i bæredygtige boliger. Tiny Houses skal ligeledes kunne opføres som bygninger på lejet grund i eksisterende udstykninger som led i opførelse af boliger til flere generationer på samme matrikel. Kommunen skal i lokalplanarbejdet arbejde for at muliggøre Tiny Houses samt udbrede kendskab til og interesse herfor.

Klima og bæredygtighed

For at understøtte målsætningen om at arbejde for et bæredygtigt forbrug, som beskrevet i DK-2020-planen, afsættes 100.000 kr. i 2024 til en bæredygtighedspulje.

Puljen kan bruges til initiativer, der tilskynder til et mindre klimaaftryk ved f.eks. at inspirere borgere, virksomheder, institutioner mv. til at nedsætte forbruget og ændre forbrugsvaner samt styrke genanvendelsen. Initiativer kan f.eks. være konkurrencer, aktiviteter, workshops, afholdelse af en klima- og biodiversitetsfestival, indgåelse af forpligtende partnerskabsaftaler og andet.

Desuden vil kommunen lægge sig i selen for at få gennemført de mange klimamål så hurtigt og effektivt som muligt. Gerne i samarbejde med grønne organisationer og fonde.

Kommunen ser på mulighederne for en udbygning af et kommunalt opført vedvarende energianlæg. Der er enighed om, at vi skal opstille solceller, solpaneler og vindmøller i videst forsvarlige omfang, men det er vigtigt for Venstre, at de placeres hensigtsmæssigt. Efter samme overordnede tankegang som gælder by-fortætning stræber vi efter, at der især ses efter allerede menneskeskabte strukturer, når der skal findes placering til solceller og -paneler. Vi ønsker så lidt natur-og landbrugsområde påvirket af vores ønsker til energiforsyning som muligt. 

Endvidere er der enighed om at undersøge mulighederne for, at kommunen kan stille krav om genanvendelse af byggematerialer som vilkår for nedrivningstilladelser. 

I budget 2022 blev obligatorisk opgørelse af CO2-effekten af en given politisk beslutning på Venstres foranledning en del af beslutningsgrundlaget for de politiske sager, hvor det overhovedet er muligt og relevant. Nu udvider vi målestokken efter en anerkendt opgørelsesmetode, så der, hvor det er muligt, suppleres med en prissætning i kr. af CO2-effekten på den enkelte sag. 

Endelig er der enighed om at kommunen på tværs af politikområder arbejder målrettet på at reducere madspild.